Muzej Mimara

Pravo na pristup informacijama

 

 

KATALOG INFORMACIJA

Javne ustanove Zbirka umjetnina

Ante i Wiltrude Topić Mimara – Muzej Mimara

 

 

I. UVODNE NAPOMENE

 

Katalog informacija Javne ustanove Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topić Mimara – Muzej Mimara (u daljnjem tekstu Muzej) ustrojen je prema Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 172/03 i 144/10) radi omogućavanja i osiguravanja prava na pristup informacijama svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama (dalje: korisnik prava na informaciju) putem otvorenosti i javnosti djelovanja Muzeja kao tijela javne vlasti koji su programi ili djelovanje zakonom utvrđeni kao javni interes te se u cijelosti ili djelomično financiraju iz Državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se na način i u postupku utvrđenom Zakonom o pravu na pristup informacijama, podzakonskim propisima donesenim na temelju navedenog Zakona, kao i na temelju drugih zakona, podzakonskih propisa i općih akata.

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na informaciju, na traženje i dobivanje informacija i obvezu Muzeja da omogući pristup zatraženoj informaciji i da redovito objavljuje informacije.

Informacija je napisani, nacrtani, slikovni, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili drugi zapis podataka u pojedinačnom predmetu koji čini sadržajnu cjelinu, a koju posjeduje, stvara, raspolaže i nadzire Muzej.

 

 

II. OPĆI PODACI

 

Službeni naziv je: Javna ustanova Zbirka umjetnina Ante i Witrude Topić Mimara – Muzej Mimara

Sjedište: Zagreb, Rooseveltov trg 5

Ravnateljica: mr.sc. Lada Ratković-Bukovčan, muzejska savjetnica

IBAN: HR0723600001101211756 kod Zagrebačke banke Zagreb

OIB: 78141312758

Telefon: 01/48 28 100

Telefax: 01/ 48 26 079

Šifra djelatnosti: 9102

 

Djelatnost Muzeja Mimara obuhvaća poslove muzejsko-galerijske djelatnosti utvrdene Zakonom o muzejima i to:

1. Muzejsku djelatnost u odnosu na umjetničke zbirke i muzejsku dokumentaciju unutar "Zbirke umjetnina Ante i Wiltrude Topić Mimara" (u daljnjem tekstu: muzejska građa), a poglavito:

- čuva, štiti i stručno održava muzejsku građu,

- sređuje, stručno i znanstvenim metodama obrađuje muzejsku građu,

- priprema povremene i pokretne izložbe kojima se prezentira muzejska građa,

- izdaje kataloge, vodiče, stručne i znanstvene publikacije, te prateći promidžbeni materijal kojim se popularizira muzejska građa,

- obavlja i sve druge poslove predviđene ugovorom o darovanju Ante Topića Mimare glede njegove Zbirke.

2. Izložbenu djelatnost u okviru posebnog programa održavanja povremenih izložaba ostvaruje sljedeće zadaće:

- priprema i organizira izložbe vrijednih dijelova nacionalne i opće kulturne baštine, te izložbe suvremenog likovnog stvaralaštva iz zemlje i inozemstva,

- izdaje stručne kataloge, vodiče, te prateći promidžbeni materijal za potrebe povremenih izložaba.

3. Restauratorsko-konzervatorsku djelatnost:

- razvija i unapređuje poslove konzerviranja muzejske i izložbene građe u okviru djelatnosti Restauratorskog centra.

4. Edukativnu i pedagošku djelatnost u cilju promicanja i afirmacije znanja o kulturnoj baštini te širenja opće likovne kulture, a vezano uz muzejsku građu i aktualne izložbene programe Muzeja.

5. Dokumentacijsko-informacijsku djelatnost u kojoj prikuplja, sustavno obrađuje, diseminira i čuva muzejsku dokumentaciju naročito onu vezanu uz djelatnosti iz točaka l, 2, 3.

6. Nakladničku, marketinško-promidžbenu djelatnost i druge prateće djelatnosti u vezi s muzejskom djelatnošću: izrađivanje, izdavanje i obavljanje prometa na malo suvenira, reprodukcija, kataloga, mapa, prospekata, plakata, vodiča, kalendara, kazeta, knjiga i drugih publikacija, informativnih filmova i drugih tiskanih materijala, djela suvremenih hrvatskih umjetnika, organiziranje aukcijskih izložbi i radionica za pripremu izložbenog materijala.

 

 

III. POPIS INFORMACIJA

 

 

Pregled informacija

 

Sadržaj

 

Dostupnost

 

Opaska

 

Osnivanje i ustroj

 

Opći akti

Dostupno

 

Upravljanje

 

Zapisnici sjednica Upravnog vijeća

Djelomično dostupno

 

 

 

Odluke i rješenja

Djelomično dostupno

 

Stručna tijela

 

Zapisnici sjednica Stručnog vijeća

Djelomično dostupno

 

Sigurnost i zaštita

 

Mjere zaštite objekta, imovine i zaposlenika

Nedostupno

službena tajna

 

 

Procjene, analize, atesti

Nedostupno

službena tajna

Održavanje zgrade

 

Projekti, nacrti i spisi o zgradi Muzeja i održavanju

Nedostupno

službena tajna

Muzejska djelatnost

 

Muzejska građa i dokumentacija

Dostupno sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i dokumentaciju

 

Zaposlenici

Matična knjiga zaposlenika

Nedostupno

službena tajna

 

Evidencija o radnicima

Nedostupno

službena tajna

 

Osobni dosjei zaposlenika

Nedostupno

službena tajna

 

Zasnivanje radnih odnosa

Nedostupno

službena tajna

 

Odluke o godišnjim odmorima, dopustima, doznake o bolovanju i sl.

Nedostupno

službena tajna

Izvori financiranja i troškovi rada

Odobrena sredstva za programe

Dostupno na:

www.min-kulture.hr

www.zagreb.hr

 

 

Financijski planovi i financijska izviješća

Dostupno

 

 

Isplatne liste zaposlenika

Nedostupno

službena tajna

Planiranje i izviješća o radu

Planovi rada, programi i izviješća o radu

Dostupno

 

Javna nabava

Dokumentacija o javnoj nabavi

Dostupno

 

 

 

IV. Način ostvarivanja prava i postupak radi dobivanja pristupa informacijama

 

Korisnici prava na informaciju ostvaruju pravo na pristup informacijama podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Muzeju (dalje: podnositelj zahtjeva) sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

 

Usmeni zahtjev se može podnijeti:

- na telefon 01 48 28 100,

- na zapisnik u tajništvu Muzeja, Rooseveltov trg 5

Pisani zahtjev na propisanom obrascu može se podnijeti:

            - poštom na adresu Muzeja, Rooseveltov trg 5

            - elektroničkom poštom, e-mail: mimara@mimara.hr

            - telefaksom na broj: 01 48 26 079

 

Pisani zahtjev sadrži mora sadržavati naziv i sjedište Muzeja, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime, prezime i adresu odnosno naziv i sjedište korisnika.

Podnositelj zahtjeva može naznačiti način dostave informacije.

O zahtjevu podnesenom u usmenom obliku sastavit će se zapisnik, a ako je podnesen putem telefona ili telefaksa, sastavit će se službena zabilješka.

Usmeno podneseni zahtjevi, kao i zahtjevi podneseni telefonom i telefaksom moraju sadržavati podatke navedene za pisani zahtjev.

 

Muzej omogućava davanje informacije korisniku prava na informaciju:

- neposrednim davanjem informacije;

- davanjem informacije pisanim putem;

- uvidom u dokumentaciju;

- dostavom preslika dokumentacije koja sadrži zatraženu informaciju;

- na drugi prikladan način.

 

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji.

Pravo na pristup informacijama pripada svim korisnicima na jednak način i pod jednakim uvjetima i oni su ravnopravni u njegovu ostvarivanju.

Temeljom Zakona o pravu na pristup informacijama Muzej će uskratiti pravo na pristup informaciji ako je

informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu i /ili općem aktu donesenom na temelju zakona kojim se propisuje tajnost podataka ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.

Muzej može uskratiti pravo na pristup informaciji ako postoje osnovane sumnje da bi njezino objavljivanje onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne; onemogućilo rad tijela koja vrše upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno nadzor zakonitosti; povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pristanka autora ili vlasnika.

Muzej će uskratiti pristup informacijama u slučaju postupka koja vode nadležna tijela predistražnim i

istražnim radnjama za vrijeme trajanja tih postupaka.

 

Muzej ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva  u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije na način i u visini određenoj Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 38/11).

 

 

V. ROKOVI OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

 

Muzej će podnositelju usmenog ili pisanog zahtjeva omogućiti pristup informaciji najduže u roku od petnaest dana od podnošenja zahtjeva.

U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva Muzej će pozvati podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od tri dana. Ako se zahtjev ne ispravi na odgovarajući način, Muzej će rješenjem odbaciti zahtjev kao nerazumljiv ili nepotpun.

Ako Muzej ne posjeduje, ne raspolaže ili ne nadzire informaciju, a ima saznanja o nadležnom tijelu koje ih posjeduje, u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva ustupit će zahtjev tijelu javne vlasti koji posjeduje, raspolaže ili nadzire informaciju, o čemu će obavijestiti podnositelja zahtjeva. U tom slučaju, rokovi se računaju od dana kada je tijelo javne vlasti primilo ustupljeni zahtjev.

Svi rokovi za ostvarivanje prava na pristup informacijama utvrđeni u Katalogu informacija mogu se produžiti do trideset dana ako se informacija mora tražiti izvan sjedištva Muzeja, ako je nužno da bi se osigurala potpunost i točnost tražene informacije i ako se jednim zahtjevom traži veći broj različitih informacija. O razlozima za produljenje roka Muzej će obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku od osam dana.

O žalbama na rješenje Muzeja odlučuje Agencija za zaštitu osobnih podataka kao neovisno tijelo za zaštitu prava na pristup informacijama.

 

 

 

 

 

Ravnateljica:

 

 

mr.sc. Lada Ratković-Bukovčan

 

Vezani dokumenti: