Pristup informacijama

KATALOG INFORMACIJA
Javne ustanove Zbirka umjetnina
Ante i Wiltrude Topić Mimara – Muzej Mimara


I. UVODNE NAPOMENE
Katalog informacija Javne ustanove Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topić Mimara – Muzej Mimara (u daljnjem tekstu Muzej) ustrojen je prema Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 172/03 i 144/10) radi omogućavanja i osiguravanja prava na pristup informacijama svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama (dalje: korisnik prava na informaciju) putem otvorenosti i javnosti djelovanja Muzeja kao tijela javne vlasti koji su programi ili djelovanje zakonom utvrđeni kao javni interes te se u cijelosti ili djelomično financiraju iz Državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se na način i u postupku utvrđenom Zakonom o pravu na pristup informacijama, podzakonskim propisima donesenim na temelju navedenog Zakona, kao i na temelju drugih zakona, podzakonskih propisa i općih akata.

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na informaciju, na traženje i dobivanje informacija i obvezu Muzeja da omogući pristup zatraženoj informaciji i da redovito objavljuje informacije.

Informacija je napisani, nacrtani, slikovni, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili drugi zapis podataka u pojedinačnom predmetu koji čini sadržajnu cjelinu, a koju posjeduje, stvara, raspolaže i nadzire Muzej.

II. OPĆI PODACI
Službeni naziv je: Javna ustanova Zbirka umjetnina Ante i Witrude Topić Mimara – Muzej Mimara
Sjedište: Zagreb, Rooseveltov trg 5
Ravnateljica: mr.sc. Lada Ratković-Bukovčan, muzejska savjetnica
IBAN: HR0723600001101211756 kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb
OIB: 78141312758
Telefon: 01/48 28 100
Telefax: 01/ 48 26 079
Šifra djelatnosti: 9102

Djelatnost Muzeja Mimara obuhvaća poslove muzejsko-galerijske djelatnosti utvrdene Zakonom o muzejima i to:

1. Muzejsku djelatnost u odnosu na umjetničke zbirke i muzejsku dokumentaciju unutar "Zbirke umjetnina Ante i Wiltrude Topić Mimara" (u daljnjem tekstu: muzejska građa), a poglavito:
* čuva, štiti i stručno održava muzejsku građu,
* sređuje, stručno i znanstvenim metodama obrađuje muzejsku građu,
* priprema povremene i pokretne izložbe kojima se prezentira muzejska građa,
* izdaje kataloge, vodiče, stručne i znanstvene publikacije, te prateći promidžbeni materijal kojim se popularizira muzejska građa,
* obavlja i sve druge poslove predviđene ugovorom o darovanju Ante Topića Mimare glede njegove Zbirke.

2. Izložbenu djelatnost u okviru posebnog programa održavanja povremenih izložaba ostvaruje sljedeće zadaće:
* priprema i organizira izložbe vrijednih dijelova nacionalne i opće kulturne baštine, te izložbe suvremenog likovnog stvaralaštva iz zemlje i inozemstva,
* izdaje stručne kataloge, vodiče, te prateći promidžbeni materijal za potrebe povremenih izložaba.

3. Restauratorsko-konzervatorsku djelatnost:
* razvija i unapređuje poslove konzerviranja muzejske i izložbene građe u okviru djelatnosti Restauratorskog centra.

4. Edukativnu i pedagošku djelatnost u cilju promicanja i afirmacije znanja o kulturnoj baštini te širenja opće likovne kulture, a vezano uz muzejsku građu i aktualne izložbene programe Muzeja.

5. Dokumentacijsko-informacijsku djelatnost u kojoj prikuplja, sustavno obrađuje, diseminira i čuva muzejsku dokumentaciju naročito onu vezanu uz djelatnosti iz točaka 1, 2, 3.

6. Nakladničku, marketinško-promidžbenu djelatnost i druge prateće djelatnosti u vezi s muzejskom djelatnošću:
* izrađivanje, izdavanje i obavljanje prometa na malo suvenira, reprodukcija, kataloga, mapa, prospekata, plakata, vodiča, kalendara, kazeta, knjiga i drugih publikacija, informativnih filmova i drugih tiskanih materijala, djela suvremenih hrvatskih umjetnika, organiziranje aukcijskih izložbi i radionica za pripremu izložbenog materijala.

III. POPIS INFORMACIJA

Pregled informacijaSadržajDostupnostOpaska
Osnivanje i ustrojOpći aktiDostupno
UpravljanjeZapisnici sjednica Upravnog vijećaDjelomično dostupno
Odluke i rješenjaDjelomično dostupno
Stručna tijelaZapisnici sjednica Stručnog vijećaDjelomično dostupno
Sigurnost i zaštitaMjere zaštite objekta, imovine i zaposlenikaNedostupnoslužbena tajna
Procjene, analize, atestiNedostupnoslužbena tajna
Održavanje zgradeProjekti, nacrti i spisi o zgradi Muzeja i održavanjuNedostupnoslužbena tajna
Muzejska djelatnostMuzejska građa i dokumentacijaDostupno sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i dokumentaciju
ZaposleniciMatična knjiga zaposlenikaNedostupnoslužbena tajna
Evidencija o radnicimaNedostupnoslužbena tajna
Osobni dosjei zaposlenikaNedostupnoslužbena tajna
Zasnivanje radnih odnosaNedostupnoslužbena tajna
Odluke o godišnjim odmorima, dopustima, doznake o bolovanju i sl.Nedostupnoslužbena tajna
Izvori financiranja i troškovi radaOdobrena sredstva za programeDostupno na:
www.min-kulture.hr
www.zagreb.hr
Financijski planovi i financijska izviješćaDostupno
Isplatne liste zaposlenika Nedostupnoslužbena tajna
Planiranje i izviješća o raduPlanovi rada, programi i izviješća o raduDostupno
Javna nabavaDokumentacija o javnoj nabaviDostupno


IV. Način ostvarivanja prava i postupak radi dobivanja pristupa informacijama
Korisnici prava na informaciju ostvaruju pravo na pristup informacijama podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Muzeju (dalje: podnositelj zahtjeva) sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Usmeni zahtjev se može podnijeti:
* na telefon 01 4828 100,
* na zapisnik u tajništvu Muzeja, Rooseveltov trg 5

Pisani zahtjev na propisanom obrascu može se podnijeti:
* poštom na adresu Muzeja, Rooseveltov trg 5
* elektroničkom poštom, e-mail: mimara@mimara.hr
* telefaksom na broj: 01 4826 079

Pisani zahtjev sadrži mora sadržavati naziv i sjedište Muzeja, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime, prezime i adresu odnosno naziv i sjedište korisnika. Podnositelj zahtjeva može naznačiti način dostave informacije. O zahtjevu podnesenom u usmenom obliku sastavit će se zapisnik, a ako je podnesen putem telefona ili telefaksa, sastavit će se službena zabilješka. Usmeno podneseni zahtjevi, kao i zahtjevi podneseni telefonom i telefaksom moraju sadržavati podatke navedene za pisani zahtjev.

Muzej omogućava davanje informacije korisniku prava na informaciju:
* neposrednim davanjem informacije;
* davanjem informacije pisanim putem;
* uvidom u dokumentaciju;
* dostavom preslika dokumentacije koja sadrži zatraženu informaciju;
* na drugi prikladan način.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji. Pravo na pristup informacijama pripada svim korisnicima na jednak način i pod jednakim uvjetima i oni su ravnopravni u njegovu ostvarivanju.

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama Muzej će uskratiti pravo na pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu i /ili općem aktu donesenom na temelju zakona kojim se propisuje tajnost podataka ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka. Muzej može uskratiti pravo na pristup informaciji ako postoje osnovane sumnje da bi njezino objavljivanje onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne; onemogućilo rad tijela koja vrše upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno nadzor zakonitosti; povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pristanka autora ili vlasnika. Muzej će uskratiti pristup informacijama u slučaju postupka koja vode nadležna tijela predistražnim i istražnim radnjama za vrijeme trajanja tih postupaka.

Muzej ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije na način i u visini određenoj Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 38/11).

V. ROKOVI OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Muzej će podnositelju usmenog ili pisanog zahtjeva omogućiti pristup informaciji najduže u roku od petnaest dana od podnošenja zahtjeva. U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva Muzej će pozvati podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od tri dana. Ako se zahtjev ne ispravi na odgovarajući način, Muzej će rješenjem odbaciti zahtjev kao nerazumljiv ili nepotpun. Ako Muzej ne posjeduje, ne raspolaže ili ne nadzire informaciju, a ima saznanja o nadležnom tijelu koje ih posjeduje, u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva ustupit će zahtjev tijelu javne vlasti koji posjeduje, raspolaže ili nadzire informaciju, o čemu će obavijestiti podnositelja zahtjeva. U tom slučaju, rokovi se računaju od dana kada je tijelo javne vlasti primilo ustupljeni zahtjev. Svi rokovi za ostvarivanje prava na pristup informacijama utvrđeni u Katalogu informacija mogu se produžiti do trideset dana ako se informacija mora tražiti izvan sjedištva Muzeja, ako je nužno da bi se osigurala potpunost i točnost tražene informacije i ako se jednim zahtjevom traži veći broj različitih informacija. O razlozima za produljenje roka Muzej će obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku od osam dana. Protiv rješenja tijela javne vlasti kojim se odbija ili odbacuje zahtjev, korisnik može podnijeti žalbu Povjereniku za informiranje u roku od 15 dana od zaprimanja rješenja.

Ravnateljica:
mr.sc. Lada Ratković-Bukovčan

Vezani dokumenti:
Odluka o ustrojavanju kataloga informacija
Katalog informacija
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za ostvarenje uvida i korištenja muzejske građe i muzejske dokumentacije u Muzeju Mimara
Pravilnik o korištenju i objavljivanju snimaka građe Muzeja Mimara

Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Kontakt

Muzej Mimara
Rooseveltov trg 5, 10000 Zagreb

Tel: 01/4828-100
Fax: 01/4826-079
Email: mimara@mimara.hr

Društvene mreže

Posjet

Muzej je privremeno zatvoren za posjetitelje