Natječaji

2023.
Urbroj: 6/lrb/mr
U Zagrebu, 8. veljače 2023.

Na temelju članka čl. 28. i 29. Statuta Javne ustanove Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topić Mimara - Muzej Mimara, Zagreb, Rooseveltov trg 5, OIB: 78141312758 (u daljnjem tekstu: Muzej Mimara), ravnateljica Muzeja Mimara, dana 8. veljače 2023. godine donosi sljedeću

ODLUKU O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

1. Poništava se javni natječaj za popunu radnih mjesta:
- Voditelj/ica računovodstva – radno mjesto službenika I. vrste – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme,
- Računovodstveni/a referent/ica - radno mjesto službenika III. vrste-stručni referent – 1 izvršitelj
na neodređeno vrijeme, objavljen u Narodnim novinama br. 154/2022, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Muzeja Mimara, Ministarstva kulture i medija RH, te na oglasnoj ploči Muzeja dana 28. 12. 2022. g.

2. Ova Odluka objavit će se u Narodnim novinama te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Muzeja Mimara i Ministarstva kulture i medija i na oglasnoj ploči muzeja.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
4. Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

Za Muzej Mimara:
Ravnateljica
mr. sc. Lada Ratković Bukovčan

2022.
Urbroj:166/lrb/mr

Na temelju članka 28. Statuta Javne ustanove Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topić Mimara – Muzej Mimara, članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 56/2022), te prethodne suglasnosti Ministarstva kulture Republike Hrvatske od 15. studenog 2022. g. (KLASA: 112-01/22-01/0347 , URBROJ: 532-02-01/1-22-02), Muzej Mimara objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Voditelj/ica računovodstva
– radno mjesto službenika I. vrste – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Uvjeti:
- Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) – dipl. ekonomist/ica ili mag. ekonomije
- najmanje 5 godina radnog iskustva u računovodstvu
- napredno korištenje MS Office Programa
- poznavanje jednog svjetskog jezika
- probni rad 6 mjeseci.
Prednost: radno iskustvo na poslovima voditelja/ice računovodstva

2. Računovodstveni/a referent/ica - radno mjesto službenika III. vrste-stručni referent – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
Uvjeti:
- SSS, ekonomski smjer, 1 godina radnog iskustva na računovodstvenim poslovima, znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta
- probni rad 2 mjeseca
Prednost: radno iskustvo na računovodstvenim poslovima duže od jedne godine

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osobe koje podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju sve formalne uvjete iz javnog natječaja.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i privitke navedene u natječaju.

Uz pisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze u preslici, kojima kandidati/kandidatkinje dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:

Za radno mjesto Voditelj/ica računovodstva:
- životopis,
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi: diploma
- osobna iskaznica ili uvjerenje o državljanstvu,
- elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije - dokaz o traženom radnom iskustvu (ugovor o radu iz kojeg je vidljivo na kojim poslovima i u kojem trajanju je kandidat/kinja radio/la ili potvrda poslodavca)
- dokaz o znanju rada na računalu MS Office (potvrda)
- dokaz o znanju stranog jezika, (indeks fakulteta, svjedodžba ili potvrda škole stranih jezika)
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci).

Za radno mjesto Računovodstveni/a referent/ica:
- životopis,
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi: svjedodžba
- osobna iskaznica ili uvjerenje o državljanstvu,
- elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije - dokaz o traženom radnom iskustvu (ugovor o radu iz kojeg je vidljivo na kojim poslovima i u kojem trajanju je kandidat/kinja radio/la ili potvrda poslodavca)
- dokaz o znanju rada na računalu (potvrda)
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci).

Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prednost pri zapošljavanju ovi kandidati/kandidatkinje imaju u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.

Prikupljeni osobni podaci obrađivat će se u skladu s važećim propisima, odnosno Općom uredbom o zaštiti podataka od 27. travnja 2016. godine između Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju propisane uvjete iz natječaja, te čije su prijave potpune i pravovremene, bit će obavješteni o terminu intervjua.

Za kandidata/kandidatkinju koji se ne odazove na intervju, smatrat će se da je povukao/la prijavu na natječaj.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 12 dana od dana objave u Narodnim novinama, isključivo poštom na adresu: Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topić Mimara - Muzej Mimara, Rooseveltov trg 5, 10000 Zagreb, s naznakom „Za javni natječaj za radno mjesto -…….. “- navesti za koje radno mjesto se kandidat/kinja prijavljuje.

Natječaj je otvoren od 28. 12. 2022. do 9. 1. 2023.

Nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj neće se razmatrati.

O rezultatima odabira kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude
Topić Mimara - Muzej Mimara
mr. sc. Lada Ratković Bukovčan, ravnateljica


***
Urbroj: 149/lrb/mr

Na temelju članka 28. i 29. Statuta Javne ustanove Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topić Mimara – Muzej Mimara, Zagreb, Rooseveltov trg 5, OIB: 78141312758 (u daljnjem tekstu: Muzej Mimara), ravnateljica Muzeja Mimara, dana 20. prosinca 2022. godine donosi sljedeću

ODLUKU O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

1. Poništava se javni natječaj za popunu radnih mjesta:

- Voditelj/ica računovodstva - radno mjesto službenika I. vrste - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme,
- Računovodstveni/a referent/ica - radno mjesto službenika III. vrste - stručni referent - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme,

objavljen u Narodnim Novinama br. 139/22, na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Muzeja Mimare, Ministarstva kulture i medija RH te na oglasnoj ploči Muzeja Mimara dana 30. studenog 2022. g.

Preuzmite:
Odluka o poništenju natječaja

U Zagrebu, 20.12.2022.

***
Urbroj: 149/lrb/mr

Na temelju članka 28. Statuta Javne ustanove Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topić Mimara – Muzej Mimara, članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 56/2022), te prethodne suglasnosti Ministarstva kulture Republike Hrvatske od 15. studenog 2022. g. (KLASA: 112-01/22-01/0347 , URBROJ: 532-02-01/1-22-02), Muzej Mimara objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za popunu upražnjenih radnih mjesta


1. Voditelj/ica računovodstva – radno mjesto službenika I. vrste – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Uvjeti:
- Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) – dipl. ekonomist/ica ili mag. ekonomije
- najmanje 5 godina radnog iskustva u računovodstvu
- napredno korištenje MS Office Programa
- poznavanje jednog svjetskog jezika
- probni rad 6 mjeseci.
Prednost: radno iskustvo na poslovima voditelja/ice računovodstva

2. Računovodstveni/a referent/ica - radno mjesto službenika III. vrste-stručni referent – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
Uvjeti:
- SSS, ekonomski smjer, 1 godina radnog iskustva na računovodstvenim poslovima, znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta
- probni rad 2 mjeseca

Prednost: radno iskustvo na računovodstvenim poslovima duže od jedne godine

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osobe koje podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju sve formalne uvjete iz javnog natječaja. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i privitke navedene u natječaju.

Uz pisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze u preslici, kojima
kandidati/kandidatkinje dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:

- životopis,
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi: diploma, odnosno svjedodžba
- osobna iskaznica ili uvjerenje o državljanstvu,
- elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije - dokaz o traženom radnom iskustvu (kopija ugovora o radu iz koje je vidljivo na kojim poslovima je kandidat/kinja radio/la)
- dokaz o znanju stranog jezika, (indeks fakulteta, svjedodžba ili potvrda škole stranih jezika)
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak
(ne starije od šest mjeseci, preslika).

Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prednost pri zapošljavanju ovi kandidati/kandidatkinje imaju u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.

Prikupljeni osobni podaci obrađivat će se u skladu s važećim propisima, odnosno Općom uredbom o zaštiti podataka od 27. travnja 2016. godine između Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju propisane uvjete iz natječaja, te čije su prijave potpune i pravovremene, bit će obavješteni o terminu intervjua.

Za kandidata/kandidatkinju koji se ne odazove na intervju, smatrat će se da je povukao/la prijavu na natječaj.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama, isključivo poštom na adresu: Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topić Mimara - Muzej Mimara, Rooseveltov trg 5, 10000 Zagreb, s naznakom „Za javni natječaj za radno mjesto -…….. “- navesti za koje radno mjesto se kandidat/kinja prijavljuje.

Natječaj je otvoren od 30. 11. do 9. 12. 2022.

Nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj neće se razmatrati.

O rezultatima odabira kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude
Topić Mimara - Muzej Mimara
mr. sc. Lada Ratković Bukovčan, ravnateljica

***
Arhiva natječaja

Kontakt

Muzej Mimara
Rooseveltov trg 5, 10000 Zagreb

Tel: 01/4828-100
Fax: 01/4826-079
Email: mimara@mimara.hr

Društvene mreže

Posjet

Muzej je privremeno zatvoren za posjetitelje